مشخصات فنی


[us_iconbox icon=”material|receipt” color=”custom” icon_color=”#949494″ bg_color=”” iconpos=”left” size=”20px” title=”سیستم ریلی مکانیکی” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|receipt” color=”custom” icon_color=”#949494″ bg_color=”” iconpos=”left” size=”20px” title=”سیستم ریلی مدل MDF” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|receipt” color=”custom” icon_color=”#949494″ bg_color=”” iconpos=”left” size=”20px” title=”سیستم ریلی کتابخانه ای” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|receipt” color=”custom” icon_color=”#949494″ bg_color=”” iconpos=”left” size=”20px” title=”سیستم ریلی برقی” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|receipt” color=”custom” icon_color=”#949494″ bg_color=”” iconpos=”left” size=”20px” title=”سیستم قفسه بندی ثابت” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_single_image image=”6406″ size=”us_150_60_crop” align=”center” animate=”afc”]
شرکت صنایع تولیدی پاوان

گروه صنعتی پاوان پوشه افتخار این را  دارد که در طول سال های فعالیت خود موفق به کسب گواهینامه هایی شود .

[us_iconbox icon=”fas|project-diagram” color=”custom” icon_color=”#818181″ bg_color=”” size=”29px” title=”پروژه ها” title_tag=”h6″ link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|||” img=”6702″]مشاهده[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|newspaper” color=”custom” icon_color=”#818181″ bg_color=”” size=”29px” title=”کاتالوگ” title_tag=”h6″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.pavanco.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fpavan.pdf|||” img=”6701″]دانلود[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|video” color=”custom” icon_color=”#818181″ bg_color=”” size=”29px” title=”ویدیوها” title_tag=”h6″ link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%2F|||” img=”6700″]مشاهده[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|images” color=”custom” icon_color=”#818181″ bg_color=”” size=”29px” title=”گالری عکس” title_tag=”h6″ link=”url:http%3A%2F%2Fpavanco.ir%2Fgallery%2F|||” img=”6699″]مشاهده[/us_iconbox]

محصولات

گروه صنعتی پاوان پوشه افتخار این را  دارد که در طول سال های فعالیت خود موفق به کسب گواهینامه هایی شود .

[us_grid post_type=”us_portfolio” columns=”4″ items_quantity=”8″ items_layout=”portfolio_8″ el_class=”product”]

آخرین اخبار و مقالات

[us_grid taxonomy_category=”%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa” type=”carousel” columns=”4″ items_gap=”0.3rem” items_quantity=”4″ items_layout=”blog_side_image” el_class=”maghllat” carousel_arrows=”1″ carousel_dots=”1″ breakpoint_1_autoplay=”1″ breakpoint_2_autoplay=”1″ breakpoint_3_autoplay=”1″][us_btn text=”همه ی مقالات” color=”custom” bg_color=”#0f4f84″ text_color=”#ffffff” size=”12px” align=”center”]

مشتریان ما

[us_logos columns=”8″ style=”2″ carousel_arrows=”1″ carousel_dots=”1″ carousel_center=”1″ carousel_slideby=”1″ carousel_autoplay=”1″ breakpoint_1_autoplay=”1″ breakpoint_2_autoplay=”1″ breakpoint_3_autoplay=”1″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%226626%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%226628%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%226629%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%226630%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%226632%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%226633%22%7D%5D”]